Home / Anime / Top 10 Anime Villians

Top 10 Anime Villians

Top 10 Anime Villians

10. Cell – Dragon Ball Z
1351996-cellperfectkamenv

9. Orochimaru – Naruto
Rostro_de_Orochimaru_HD

8. Johan Liebert –Monster
C0Qh6

7. Madara –Naruto Shippuden
Madara's_Rinnegan

6. Naraku –Inuyasha
Naraku

 

For 5-1 Click 2

1  2

 

About admin

Scroll To Top